Home / Roles / Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol | Coleg Penybont

Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol Coleg Penybont

Mae Coleg Penybont am benodi Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol a all arwain y Coleg ar gam nesaf yr hyn sy'n parhau i fod yn gyfnod cyffrous o dwf, datblygiad a llwyddiant.

 • Location: Pen-y-bont ar Ogwr, De Cymru
 • Salary: £142,000 - £152,000
 • Closing date: CLOSED FOR APPLICATIONS

Pwy ydym ni

Mae Coleg Penybont, sydd wedi’i leoli yng nghanol Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ne Cymru, dim mwy nag 20 munud mewn car o’r cymoedd a’r arfordir, yn fan dysgu, trawsnewid a datblygu cymunedol. Mae ein Coleg, sydd wedi’i drwytho mewn hanes, yn hyb deinamig ar gyfer arloesedd a thwf, sy’n meithrin diwylliant dysgu croesawgar a chynhwysol, gan osod y genhadaeth ‘Byddwch Bopeth y Gallwch Fod’ i bob dysgwr.

Mae Coleg Penybont, a sefydlwyd ym 1928, wedi bod yn biler cadarn ar gyfer addysg yn y gymuned leol, gan esblygu i ddiwallu anghenion cyfnewidiol dysgwyr ar draws y rhanbarth. Mae ein gwreiddiau’n ddwfn ac mae ein hymrwymiad i ragoriaeth yn parhau’n ddiwyro. Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi datblygu i fod yn ddarparwr addysg mawr a hynod lwyddiannus, gan gefnogi ystod amrywiol o ddysgwyr trwy gyflwyno dysgu ac addysgu o ansawdd uchel. Mae ein darpariaeth yn helaeth, yn darparu ar gyfer dyheadau addysgol dros 10,000 o ddysgwyr llawn amser a rhan amser ac yn cyflogi mwy na 650 o aelodau staff ar draws tri champws ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Pencoed a Heol y Frenhines, gyda rhai cyrsiau hefyd wedi’u lleoli ym Maesteg.

Mae’r Coleg wedi sefydlu partneriaethau strategol llwyddiannus iawn gyda Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru i gyflwyno darpariaeth addysg uwch o ansawdd uchel. Yn ogystal, mae’r ddarpariaeth Dysgu Seiliedig ar Waith, gan weithio mewn partneriaeth â’r Consortiwm B-DSW, yn parhau i fynd o nerth i nerth, gyda chontract sy’n cynyddu’n barhaus a hanes rhagorol o ran cwblhau fframweithiau.

Mae’n fraint i ni fod yn rhan o ystod eang o rwydweithiau a phartneriaethau eraill sy’n caniatáu i ni weithio’n agos gyda busnesau lleol a chyflogwyr ar draws y rhanbarth i ddiwallu anghenion addysgol ein cymuned leol. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, busnesau lleol a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r Coleg yn cyflwyno cannoedd o gyrsiau dysgu gydol oes byr bob blwyddyn drwy’r rhaglen Dysgu Oedolion yn y Gymuned a’r is-frand ‘Coleg Cymunedol’, yn ogystal â darpariaeth Safon Uwch gyda’r nos a addysgir mewn partneriaeth ag ysgolion cyfun lleol a’r Rhaglen Prentisiaethau Iau ar gyfer pobl ifanc 14-16 oed. Mae dau gyflogwr rhanbarthol mawr hefyd yn cynnal ein darpariaeth Interniaeth â Chymorth hynod lwyddiannus i fyfyrwyr sydd ag anghenion ychwanegol ac anableddau. Gyda ffocws ar ddeilliannau cadarnhaol i ddysgwyr a ffyniant economaidd rhanbarthol ehangach, mae’r perthnasoedd hyn yn hanfodol i gefnogi cyflogwyr lleol i gael mynediad at gyflenwad o dalent addysgedig a chymwysedig sy’n barod am waith, yn ogystal ag uwchsgilio ac ymgysylltu pobl â chyfleoedd dysgu gydol oes.

Ochr yn ochr â hyn, rydym hefyd yn falch iawn o gael ein darpariaeth Weston House ar y safle, sef darpariaeth breswyl arbenigol 32 ystafell wely ar gyfer pobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol sy’n eu cefnogi i ddatblygu eu dysgu, sgiliau bywyd a hyder. Mae’r Coleg hefyd yn gweithredu meithrinfa ddydd 100 lle a chynllun chwarae gwyliau 50 lle sy’n cefnogi ein cymuned leol; Mae’r ddau gyfleuster hyn wedi’u cofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).

Uchafbwyntiau Coleg Penybont - Bridgend College Showreel 2023

Am y r ôl

Yn dilyn cyfnod llwyddiannus iawn o ddatblygiad, twf a gwelliant dros y 10 mlynedd diwethaf, dan arweiniad deiliad blaenorol y swydd, Simon Pirotte OBE, mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno â Choleg Penybont fel ein Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol newydd. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi lleoli Coleg Penybont fel sefydliad bywiog a chynhwysol, sy’n canolbwyntio ar y gymuned ac sy’n adnabyddus am fod yn goleg sy’n mynd y tu hwnt i’r disgwyl er lles ei ddysgwyr.

Mae’r Corff Llywodraethu nawr yn ceisio penodi Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol newydd a fydd yn parhau i sicrhau bod Coleg Penybont yn adeiladu ar ei enw da lleol, rhanbarthol a chenedlaethol tra’n sicrhau bod profiad a deilliannau ein dysgwyr yn parhau i fod yn brif ffocws i ni, wrth i Simon symud ymlaen i’w rôl newydd fel Prif Weithredwr y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CTER).

Mae rôl Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol Coleg Penybont yn gyfle i arweinydd newydd ymuno â’n Coleg a’n helpu i ysgrifennu’r bennod nesaf yn ein hanes balch. Bydd hon yn bennod sy’n canolbwyntio ar dwf, datblygiad, gwelliant, a chadarnhau’r Coleg fel esiampl o gyfleoedd addysgol a chefnogaeth gymunedol am flynyddoedd i ddod.

Rydym wedi bod yn ffodus yn ddiweddar ein bod wedi cyflawni rhai llwyddiannau mewn perthynas â’n strategaeth datblygu cyfalaf. Yn gyntaf, yn 2021 agorwyd ein Hacademi STEAM o’r radd flaenaf gwerth £30 miliwn yn swyddogol ar Gampws Pencoed. Wedi’i ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru, mae’r cyfleuster hwn eisoes wedi dechrau trawsnewid profiadau dysgu ein myfyrwyr gan ein bod yn gallu cyflwyno cwricwlwm sy’n addas i’r diben yn yr 21ain ganrif mewn lleoliad o safon y diwydiant. Dilynwyd hyn gan gadarnhad o gam nesaf ein datblygiad –ein campws newydd gwerth £80m yng nghanol y dref. Bydd y cyfleuster hwn yn agor yn 2026, a bydd yn gartref i rai o’n mannau dysgu ac addysgu ynghyd â theatr, salon gwallt a harddwch, a stiwdio recordio a dawnsio.

O safbwynt strategol, rydym ar hyn o bryd yn symud ymlaen tuag at flwyddyn olaf ond un ein cynllun strategol presennol. Ar ôl dechrau yn y rôl, bydd ein Pennaeth a’n Prif Weithredwr newydd ymgymryd â’r dasg o adolygu’r cynnydd a wnaed yn erbyn yr uchelgeisiau, targedau ac ymrwymiadau a nodir yn y ddogfen hon mewn cydweithrediad â chydweithwyr arwain uwch a’r Corff Llywodraethu, cyn dechrau datblygu cynllun newydd i fynd â’r Coleg tuag at 2030.

Mae’r Coleg yn seilio llawer iawn o’i lwyddiant ar ein gallu i adeiladu a chynnal perthnasoedd cadarnhaol a chynhwysol. Rydym yn gweithio gyda dros 150 o gyflogwyr gwahanol, mae gennym bartneriaethau gyda sefydliadau addysg uwch ac rydym yn gweithio’n agos gyda’n hawdurdod lleol a Llywodraeth Cymru. Rydym hefyd yn cefnogi’r sector addysg bellach i ffynnu drwy gynnal perthnasoedd cadarnhaol â cholegau addysg bellach

yng Nghymru a thros y ffin. Mae’r perthnasoedd hyn yn hanfodol i’n llwyddiant a bydd gan ein Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol gyfrifoldeb i gynnal y rhain, eu cryfhau, a gweithio gyda’n partneriaid i sicrhau’r canlyniadau gorau oll i Ben-y-bont ar Ogwr. Yn ogystal â bod yn arweinydd coleg addysg bellach bywiog, cynhwysol a llwyddiannus, mae nifer o fanteision ychwanegol yn gysylltiedig â’r rôl, gan gynnwys:

 • Cynllun pensiwn athrawon,
 • Gwyliau hael,
 • Rhaglen Cymorth i Weithwyr,
 • Parcio am ddim ar y safle,
 • Ystafell ffitrwydd a salon ar y safle,
 • Ffreutur,
 • Stablau hurio a chynelau,
 • Aelodaeth hamdden â chymhorthdal

Mae’r Coleg wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion sy’n agored i niwed ac mae’n disgwyl i bob aelod staff a phob gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn.

Mae Coleg Penybont yn croesawu ceisiadau o bob sector o’r gymuned ac mae’n gyflogwr cyfleoedd cyfartal.

Am bwy ydyn ni'n chwilio?

Y Coleg yw’r unig ddarparwr addysg a sgiliau ôl-16 pwrpasol yn yr ardal leol. Gyda disgwyliadau uchel, uchelgeisiau mawr ac awydd am ragoriaeth ym mhopeth a wnânt, bydd angen i Bennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol nesaf Coleg Penybont feddu ar brofiad sylweddol a hanes dangosadwy o arwain sefydliad tebyg yn llwyddiannus – er nid yw’n angenrheidiol i hyn fod yn y sector addysg bellach yng Nghymru.

Os nad yw’r ymgeisydd yn gweithio i sefydliad Cymreig ar hyn o bryd, bydd angen iddynt ddangos eu bod yn cydnabod ac yn deall y gwahaniaethau o ran y dirwedd polisi a gwleidyddol sy’n ymwneud yn benodol â darpariaeth addysg bellach a sgiliau, yn ogystal â dealltwriaeth o’r heriau – a’r cyfleoedd – a wynebir yn y sector addysg bellach yng Nghymru ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

O ystyried natur gydweithredol ein sector, lle mae colegau a darparwyr addysg eraill yn gweithio tuag at nod cyffredin, bydd angen i’n Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol newydd ddangos y gallu i feithrin perthnasoedd cadarnhaol sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau gydag ystod eang o randdeiliaid gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, arweinwyr colegau eraill, Gweinidogion Llywodraeth Cymru, arweinwyr cymunedol a chyflogwyr.

Mae wedi bod yn gyfnod aruthrol o foderneiddio a datblygu i’r Coleg dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r buddsoddiad yn ein Hacademi STEAM a datblygiad ein campws yng nghanol y dref yn y dyfodol yn dangos ein hymrwymiad i sicrhau ein bod yn darparu’r adnoddau a’r seilwaith gorau posibl ar gyfer ein dysgwyr, ein staff a’r gymuned ehangach. Er mwyn sicrhau bod y Coleg yn parhau i fod yn flaengar, bydd angen i’n Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol newydd fod yn feddyliwr strategol creadigol ac arloesol sy’n gallu gweithio mewn partneriaeth â’n Corff Llywodraethu, yn ogystal â’r uwch dîm arwain cryf ac ymroddedig, i sicrhau nad diwedd ein twf mo’n datblygiadau diweddaraf.

Fel coleg, mae’n fraint i ni gael ein harwain gan grŵp o uwch arweinwyr ymroddedig a phenderfynol y mae pob un ohonynt eu hunain yn dangos sgiliau arwain rhagorol. Fel sefydliad, rydym yn falch o’r diwylliant gwaith a’r awyrgylch cadarnhaol yr ydym wedi’u creu yn y Coleg, lle mae pob aelod o staff yn cael ei barchu a’i werthfawrogi am ei ymdrechion. Bydd angen i’n Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol ddangos set gyffredin o werthoedd ac agwedd at arweinyddiaeth sy’n hwyluso datblygiad personol, yn hybu lles staff ac yn meithrin diwylliant o gefnogaeth ac ymddiriedaeth.

Rydyn ni am i’n Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol newydd fod yn arweinydd ymgysylltiol a gweladwy. Disgwyliwn i chi weithio gyda’n rhanddeiliaid i dyfu ein henw da; dylanwadu’n gadarnhaol ar y rheini sy’n gwneud penderfyniadau er budd ein myfyrwyr, ein cymunedau a’n sector; meithrin perthnasoedd cadarnhaol a buddiol gyda chyfoedion; arwain trwy esiampl trwy fyw ein gwerthoedd; ac yn anad dim, sicrhau eich bod yn ymgysylltu â’n dysgwyr ac yn gwneud penderfyniadau er eu lles nhw, ac er lles ffyniant hirdymor ein coleg.

Gwyddom bwysigrwydd creu prosesau recriwtio sy’n deg, yn gynhwysol ac yn rhydd o ragfarn. Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a datblygu proses sy’n gwerthfawrogi gwahaniaethau, ac rydym yn croesawu pob cais. Yn arbennig, hoffem annog ymgeiswyr anabl neu fenywaidd a/neu bobl o’r mwyafrif byd-eang i ystyried y cyfle hwn. Os oes unrhyw addasiadau sydd eu hangen arnoch i’ch helpu gyda’ch cais, cysylltwch â ni fel y gallwn roi cymorth ychwanegol i chi.


Mae Peridot Partners a Choleg Penybont, gyda’i gilydd, wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac mae ein cleient yn disgwyl i bob aelod staff a phob gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn. Bydd y cynnig terfynol i’r ymgeisydd llwyddiannus yn amodol ar wiriad DBS manylach a geirdaon boddhaol.

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl, neu i drefnu trafodaeth gyfrinachol, cysylltwch â’n hymgynghorwyr yn Peridot Partners:

Dan Baxter | dan@peridotpartners.co.uk | 07939 994524

Drew Richardson-Walsh | drew@peridotpartners.co.uk | 07739 364033

If you would like to know more about this role please contact Dan Baxter

View profile

Croeso gan y Cadeirydd

Ar ran y Corff Llywodraethu, hoffwn ddiolch i chi am fynegi diddordeb yn swydd Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol Coleg Penybont. Gan adeiladu ar lwyddiannau’r Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol presennol, Simon Pirotte, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus yr awydd a’r penderfyniad i arwain y Coleg i’w bennod gyffrous nesaf.

Mae’r swydd hon yn golygu cydweithio’n agos â’r Corff Llywodraethu, Llywodraeth Cymru a’r uwch dîm arwain i ddatblygu a gweithredu strategaeth y Coleg i ddiwallu anghenion esblygol y gymuned a’r rhanbarth economaidd y mae’n ei wasanaethu. Bydd cyflawni’r safonau uchaf o ran dysgu, addysgu ac asesu yn gyfrifoldeb allweddol, yn ogystal â chynnal gofynion cyfreithiol a rheoleiddiol, gyrru mentrau masnachol i sicrhau incwm a chyfarwyddo strategaethau’r Coleg o ran ymgysylltu â’r gymuned.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn angerddol am genhadaeth y Coleg, sef “Byddwch bopeth y gallwch fod” yn ogystal â’i werthoedd craidd a’i weledigaeth. Bydd angen profiad helaeth o arweinyddiaeth uwch yn y sector addysg arnoch i arwain ac ysbrydoli tîm ymroddedig o staff i ddylunio a darparu rhagoriaeth o ran dysgu ac addysgu wrth ddarparu cyfeiriad strategol a goruchwyliaeth i’r Uwch Dîm Arwain ar yr un pryd. Yn bwysicaf oll, byddwch yn rhannu cred y Corff Llywodraethu a’r Coleg bod addysg yn gallu trawsnewid bywydau, ac yn cadw myfyrwyr wrth galon popeth y mae’r Coleg yn ei wneud.

Mae hapusrwydd ac ymgysylltiad myfyrwyr a staff yn hollbwysig, a dangosodd arolygon diweddaraf y myfyrwyr a’r staff y byddai 94% o fyfyrwyr yn argymell eu cwrs/y Coleg i ffrind neu gydweithiwr a byddai 98% o staff yn argymell y Coleg fel lle da i weithio. Cyflawnwyd hyn trwy feithrin a datblygu diwylliant o fod yn bobl-ganolog ac yn gynhwysol. Ochr yn ochr â hyn, mae’r Coleg yn ymfalchïo mewn bod yn sefydliad uchelgeisiol a blaengar ac mae ganddo record gref o fuddsoddi a gwella parhaus. Mae hyn yn cynnwys buddsoddi £30m yn yr Academi STEAM a Chanolfan Astudiaethau’r Tir newydd, a agorodd ym mis Medi 2021, a chynlluniau cyffrous i adeiladu campws gwerth £80m yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr (a fydd yn agor ym mis Medi 2026).

Mae’r Corff Llywodraethu am benodi Pennaeth deinamig sy’n rhannu’r un weledigaeth o fod yn eithriadol, a fydd yn hyrwyddo cenhadaeth y Coleg ac yn helpu i lunio ei ddyfodol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gwneud hyn drwy sicrhau bod yr addysg a’r hyfforddiant a ddarperir o’r ansawdd uchaf ac yn ymatebol i anghenion cymuned a chyflogwyr Pen-y-bont ar Ogwr a’r ardal ehangach.

Dymunaf yn dda i chi gyda’ch cais.

Jeff Greenidge

Cadeirydd y Corff Llywodraethu


I gael rhagor o wybodaeth am y rôl, neu i drefnu trafodaeth gyfrinachol, cysylltwch â’n hymgynghorwyr cynghori yn Peridot Partners:

Dan Baxter | dan@peridotpartners.co.uk | 07939 994524

Drew Richardson-Walsh | drew@peridotpartners.co.uk | 07739 364033

Am Goleg Penybont

Ein Coleg

Wedi’i leoli yn nhref Pen-y-bont ar Ogwr yn Ne Cymru, mae Coleg Pen-y-bont ar Ogwr yn goleg addysg bellach sy’n cefnogi mwy na 10,000 o fyfyrwyr ac yn cyflogi dros 650 o aelodau staff ar draws y sefydliad.

Ein Cenhadaeth – Byddwch Bopeth y Gallwch Fod.

Ein Gwerthoedd

Fel Coleg, rydyn ni’n ceisio byw ac anadlu ein gwerthoedd yn ddyddiol a gosod esiamplau cadarnhaol i’n myfyrwyr eu dilyn, gan weithio gyda’n gilydd fel cymuned coleg. Ein gwerthoedd yw:

 • Bod yn Bobl-ganolog: Rydyn ni wir yn credu bod pob aelod o staff, pob dysgwr a phob rhyngweithiad yn bwysig. Fel y cyfryw, dylai pob un ohonom gymryd cyfrifoldeb am ein gweithredoedd, felly os nad yw rhywbeth yn teimlo’n iawn, rydym yn gwerthfawrogi’r cyfle am sgyrsiau gonest fel ein bod yn gwella ac yn datblygu’n gyson. Cofiwch, rydyn ni’n gwasanaethu’r rheini rydyn ni’n eu harwain, ac o’r herwydd, dylem bob amser ddangos ymddygiad cadarnhaol i ddatblygu ymddiriedaeth.
 • Bod yn Arloesol: Rydym yn arloeswyr, ac felly ein nod yw arwain y sector wrth orfodi newid cadarnhaol. Ond mae’n bwysig cadw mewn cysylltiad fel y gallwn, fel cymuned, gyflawni hyd yn oed yn fwy.
 • Bod yn Ysbrydoledig: Ein nod bob amser yw bod yn flaengar a chynllunio ar gyfer y dyfodol, yn ogystal â delio â’r hyn sy’n digwydd yn y presennol.
 • Bod yn Chwaraewr Tîm: Rydyn ni bob amser sefyll ynghyd ac yn hyrwyddo’r penderfyniadau rydyn ni’n eu gwneud. Rydyn ni wir yn cefnogi pob person sy’n cerdded trwy ein drysau, a gofynnwn am yr un gefnogaeth yn gyfnewid.
 • Bod yn Angerddol: Mae yna bob amser le i wella, felly dylid croesawu adborth bob tro. Pan fyddwn ni’n angerddol am yr hyn rydyn ni’n ei wneud, byddwn yn troi’n llysgennad dros y brand yn ein rhinwedd ein hunain.
 • Bod yn Gynhwysol: Mae pob person yn gallu gwneud gwahaniaeth dim ots pa mor fawr neu fach yw hynny. Fel y cyfryw, ein cyfrifoldeb ni yw creu amgylchedd ymddiriedus lle mae pob person yn teimlo y gallant gyfrannu eu syniadau.

Fel rhan o’n Haddewid Rhaglen Ddysgu, rydym wedi ymrwymo i ddatblygu sgiliau galwedigaethol a chraidd ein myfyrwyr, yn ogystal â’u helpu i dyfu a datblygu fel unigolion. Yn gyfnewid am hyn, rydym yn gofyn i fyfyrwyr gytuno i God Dinasyddiaeth y Myfyrwyr a chydymffurfio â’n disgwyliadau o ran ymddygiadau dysgu, sef:

 • Bod yn Barod
 • Bod yn Barchus
 • Bod yn Ddiogel

Ein Gweledigaeth

Bydd Coleg Penybont yn sefydliad eithriadol sy’n perfformio ar lefel uchel, ac sy’n ymroddedig i addysg. Byddwn yn denu unigolion drwy feithrin diwylliant sy’n canolbwyntio ar bobl, sy’n gynhwysol ac sy’n galluogi pob unigolyn i fod yn rhan o rywbeth arbennig ac unigryw. Byddwn yn sefydliad moesegol sy’n rhagori’n gyson ac sy’n gwneud hynny drwy wneud y pethau syml yn arbennig o dda a dathlu llwyddiannau pob unigolyn.

Gydag angerdd ac arloesedd, byddwn yn arwain y ffordd o ran dylanwadu a llunio addysg a hyfforddiant. Byddwn yn edrych y tu hwnt i’n sefydliad ein hunain ac yn ceisio cydweithio â phartneriaid sy’n meddwl yn foesegol, sydd hefyd yn rhannu ein dyhead i arwain trawsnewidiad a fydd yn gwella cyfleoedd bywyd ein dysgwyr, ein pobl a’n cymunedau. Byddwn yn datblygu dinasyddion creadigol, hapus a byd-eang y dyfodol a fydd yn gofalu am ein byd, ein diwylliant a’i gilydd.

Ein Strategaeth

Strategaeth y Coleg yw bod yn Eithriadol, trwy fod yn Rhagorol, yn Effeithlon ac yn Ysgogol.

Ein Campysau

Mae gennym dri champws sy’n cynnig cyfleusterau a chyfleoedd dysgu rhagorol.

Campws Pen-y-bont

Mae’r campws hwn wedi’i leoli o fewn pellter cerdded i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr. Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau ar Gampws Penybont, o Astudiaethau Plentyndod a Thrin Gwallt i Arlwyo a Sgiliau Byw’n Annibynnol.

Mae cyfleusterau’r campws yma’n cynnwys Theatr Sony, ein salon gwallt a harddwch, Salon31, a’n bwyty, Bwyty31, sy’n darparu ar gyfer myfyrwyr, staff a’r cyhoedd. Mae hefyd gennym siop goffi o’r enw Clwb Coffi, sydd ar agor i’r cyhoedd ac sy’n cael ei rhedeg gan fyfyrwyr o’n hadran Sgiliau Byw’n Annibynnol.

Hefyd ar Gampws Penybont mae Tŷ Weston, ein llety preswyl pwrpasol ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu amhariadau.

Campws Pencoed

Mae Campws Pencoed yn gartref i’n Hacademi STEAM a Chanolfan Astudiaethau’r Tir, yn ogystal â’n Hacademïau Adeiladwaith a Chwaraeon. Hwn yw ein campws mwyaf ac mae’n cynnwys cyfleusterau rhagorol megis cae chwaraeon 3G, ardaloedd marchogaeth modern a neuadd chwaraeon. Mae ein Hacademi STEAM yn gartref i gyrsiau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Celfyddydau a Mathemateg.

Gydag erwau o fannau gwyrdd agored, gallwch astudio unrhyw beth o Amaethyddiaeth ac Adeiladwaith i Ofal Anifeiliaid, Gwasanaethau Cyhoeddus a Chwaraeon. Wedi’i leoli ar gyrion pentref Pencoed, mae’r campws hwn hefyd yn cynnig amwynderau lleol a chysylltiadau trafnidiaeth sy’n hawdd eu cyrraedd.

Campws Heol y Frenhines

Mae’r campws hwn wedi’i leoli ar Ystâd Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr ac mae’n gartref i lawer o’n cyrsiau Addysg Uwch (AU) yn ogystal â’n tîm Dysgu Seiliedig ar Waith.

Cyflogwr arobryn

Rydym yn ymfalchïo yn y gefnogaeth a’r cyfleoedd rydym yn eu cynnig i’n myfyrwyr, ac mae hynny’n berthnasol i’n staff hefyd. Dyma ychydig o uchafbwyntiau o’r blynyddoedd diwethaf:

 • 33ain safle ar y rhestr o’r Cwmnïau Mawr Gorau i Weithio iddynt yn y DU (2022)
 • 8fed safle ar y rhestr o’r 10 Cwmni Gorau i Weithio iddynt yng Nghymru (2022)
 • 3ydd safle ar y rhestr o’r 5 Sefydliad Addysg a Hyfforddiant Gorau i Weithio iddynt yn y DU (2022) – y coleg AB uchaf ar y rhestr
 • Lle ar restr Inclusive Companies o’r 50 Cyflogwr Gorau yn y DU (2021/22)
 • Arweinydd Hyderus o ran Anabledd am 4 blynedd yn olynol
 • Mynegai Llesiant yn y Gweithle yr elusen Mind 2021/22 – Gwobr Aur am y drydedd flwyddyn yn olynol. Yr unig ddarparwr addysg yn y DU i ennill Aur ac un o ddim ond tri sefydliad yng Nghymru
 • Gwobr Beacon yr AOC ar gyfer Iechyd Meddwl a Llesiant (2020/21)

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl, neu i drefnu trafodaeth gyfrinachol, cysylltwch â’n hymgynghorwyr cynghori yn Peridot Partners:

Dan Baxter | dan@peridotpartners.co.uk | 07939 994524

Drew Richardson-Walsh | drew@peridotpartners.co.uk | 07739 364033

Mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn dref farchnad ddynodedig ers yr 16eg ganrif. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae twf a datblygiad Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, fel llawer o leoedd tebyg, wedi cael ei rwystro gan gostau rhentu cynyddol, twf siopa ar-lein, canolfannau siopa y tu allan i’r dref a’r pandemig COVID. Mae hyn wedi cael effeithiau ychwanegol megis gostyngiad yn yr economi nos leol. Fodd bynnag, yn lleol, mae datblygiad parhaus y Coleg yn cael ei weld fel catalydd ar gyfer newid yn hyn o beth. Er enghraifft, mae ein campws newydd yng nghanol y dref yn rhoi cyfle i adfywio’r dref ac yn ei dro, hwyluso twf busnesau lleol.

Gyda Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn un o’r lleoliadau mwyaf dymunol i fyw yn ne Cymru, a gan fod Cymru wedi gweld rhai o’r codiadau mwyaf ym mhrisiau tai ar draws y DU dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r ardal yn lle cymharol ddrud o ran prynu tai. Mae datblygu eiddo yn parhau i fod yn ffocws mawr ar draws yr ardal, a fydd yn cyflwyno effeithiau cadarnhaol eraill ar seilwaith lleol. Er enghraifft, Porthcawl, sydd 20 munud o Ben-y-bont ar Ogwr, yw’r ardal leol ddiweddaraf i dderbyn cyllid ar gyfer adfywio a datblygu.

Mae cysylltiadau trafnidiaeth i’r ardal yn dda gyda Phen-y-bont ar Ogwr yn sefyll ar hyd coridor yr M4. Mae’r dref yr un pellter (20 milltir) o ddinasoedd Caerdydd, i’r dwyrain, ac Abertawe, i’r gorllewin. Byddai cymudo o un o’r dinasoedd hyn yn cymryd tua 45 munud. Mae yna hefyd lawer o leoliadau prydferth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan gynnwys cymoedd Llynfi, Garw ac Ogwr, yn ogystal â’r arfordiroedd ger Aberogwr, Southerndown a Phorthcawl – mae’r rhain i gyd 20 munud i ffwrdd mewn car. Mae gwasanaethau trên rheolaidd o orsaf Pen-y-bont ar Ogwr i ddinasoedd fel Caerdydd, Bryste a Llundain.

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae Coleg Penybont yn ymdrechu i hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant a bod yn arweinydd o ran:

 • hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant a pherthyn;
 • herio, atal a dileu gwahaniaethu;
 • darparu gwasanaethau ymatebol a hygyrch;
 • hyrwyddo cysylltiadau cadarnhaol rhwng pobl.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau sy’n hygyrch i’n holl gwsmeriaid, myfyrwyr, staff a rhanddeiliaid. Fel rhan o’n hymrwymiad parhaus i gynhwysiant, rydym yn cymryd camau cadarnhaol i sicrhau bod pob cyflogai a myfyriwr presennol a phob darpar gyflogai a myfyriwr yn cael eu trin yn deg ac nad wahaniaethir yn eu herbyn, naill ai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, ar sail rhyw, ailbennu rhywedd, oedran, anabledd, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, ethnigrwydd neu hil. Rydym hefyd yn cymryd agwedd ragweithiol at hyrwyddo Safonau’r Gymraeg ac at sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Rydym wedi ymrwymo i archwilio hygyrchedd corfforol ein campysau yn rheolaidd i sicrhau bod unrhyw rwystrau i fynediad yn cael eu dileu. Rydym hefyd wedi archwilio hygyrchedd digidol ein gwefan i sicrhau ein bod yn darparu profiad digidol sy’n hygyrch i bob defnyddiwr.

Dyma rai o’r addasiadau y gallwn eu cynnig ar gyfer profiad person-ganolog a chynhwysol yng Ngholeg Penybont:

 • Mynediad heb risiau i’r adeilad, pob ystafell ymolchi ac ystafell gyfarfod allweddol, a gweithfan hygyrch.
 • Croeso i gŵn hygyrchedd.
 • Gellir cyflwyno papurau a deunyddiau mewn gwahanol fformatau.
 • Gellir cael dehonglydd iaith arwyddion ar gyfer cyfweliadau.
 • Gellir addasu patrymau a lleoliadau gwaith.

Gwahoddir ymgeiswyr sydd ag anableddau i gysylltu â ni’n gyfrinachol ar unrhyw adeg yn ystod y broses recriwtio i drafod camau y gellir eu cymryd i oresgyn anawsterau gweithredol a gyflwynir gan y rôl, neu os oes angen unrhyw addasiadau neu gefnogaeth ynghylch y broses recriwtio.

Rydym yn cymryd ein cyfrifoldebau o ddifrif o ran ein taith tuag at gynhwysiant. Rydym yn Arweinydd Hyderus o ran Anabledd ac yn cynnig Cynllun Gwarantu Cyfweliad. Rhoddir y teitl Hyderus o ran Anabledd Lefel 3 i sefydliadau fel cydnabyddiaeth o’u gwaith ynghylch cynhwysiant o ran anableddau ac mae’n eu cydnabod fel Arweinydd Hyderus o ran Anabledd.

Rydym yn cynnig ystod eang o gymorth, gan gynnwys pasbort Lles yn y Gwaith, addasiadau rhesymol, cymorth Iechyd Galwedigaethol, cyfle i brynu gofal iechyd preifat trwy Benenden, Rhaglen Cymorth i Weithwyr trwy Vivup, asesiadau offer sgrin arddangos, partneriaeth Mynediad i Waith, Eiriolwyr Llesiant, mynediad at gwnsela, a llwybrau atgyfeirio i’r 3ydd sector, i enwi ond ychydig. Gweler ein meicrowefan Lles i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym wedi ennill Gwobr Aur ar gyfer Mynegai Lles yn y Gweithle yr elusen Mind (3 blynedd yn olynol), a byddwn hefyd yn cymryd rhan yn ystod blwyddyn academaidd 2023-2024.

Gosodwyd y Coleg yn safle 45 ar y rhestr o’r 50 Cyflogwr Cynhwysol Gorau yn y DU (2021/22), ac fe wnaeth y wybodaeth yn yr adroddiad hwn, ynghyd ag adborth o weithdai, Diwrnod Cwrdd i Ffwrdd y Llywodraethwyr a chyfarfodydd cyswllt â’r Grŵp Arweinyddiaeth Ddu, lywio Cynllun Cydraddoldeb 2022-2025.

Fe wnaethom lofnodi Addewid Sefydliad y Ddinas Noddfa yn ystod Wythnos Ffoaduriaid 2022 i ddangos ein cydsafiad â ffoaduriaid a cheiswyr lloches a’n cefnogaeth iddynt, ac rydym wrthi’n gwreiddio gwerthoedd ac egwyddorion y Siarter ar draws Coleg Penybont.

Rydyn ni fel sefydliad yn cynnal Arweinydd TrACE i lywio ein hymarfer wrth ddod yn Ystyriol o Drawma.

Dyfarnwyd y canlynol i ni:

 • Gwobr Cymru Iach ar Waith yn Nigwyddiad Canmoliaeth Covid-19 ar gyfer y categori Canmoliaeth Weledigaethol ar gyfer Cynaliadwyedd (2021)
 • Ail safle yng ngwobr Cymru Iach ar Waith yn Nigwyddiad Canmoliaeth Covid-19 ar gyfer y categori Menter Iechyd Meddwl Orau: Cwmni Mawr (2021)
 • Gwobr Beacon yr AOC – Iechyd Meddwl a Lles (2021)
 • Ar y rhestr fer ar gyfer Darparwr Arbenigol y Flwyddyn (Tŷ Weston) (2020)
 • Gwobr CIPD – Ymgorffori Diwylliant o Les yn y Gweithle (2019)

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn y Coleg..

Yn ôl ein harolwg staff:

Mae 98% o staff yn hapus i fod yn gweithio yn eu hardal.

Mae 98% o staff yn argymell y Coleg fel lle da i weithio.


I gael rhagor o wybodaeth am y rôl, neu i drefnu trafodaeth gyfrinachol, cysylltwch â’n hymgynghorwyr cynghori yn Peridot Partners:

Dan Baxter | dan@peridotpartners.co.uk | 07939 994524

Drew Richardson-Walsh | drew@peridotpartners.co.uk | 07739 364033

  To access a full job description and application details,
  please fill out the form below.

  YesNo
  YesNo

  Diolch am eich diddordeb yn y rôl hon.

  Lawrlwythwch y Disgrifiad o’r Swydd a Manyleb y Person.

   

   

  I wneud cais ffurfiol, cyflwynwch CV a datganiad ategol (dim mwy na 2 ochr A4 yr un yn ddelfrydol) sy’n amlinellu’n glir eich addasrwydd ar gyfer y rôl yn erbyn y meini prawf a ddarperir ym manyleb y person, gan gynnwys eich diddordeb a’ch cymhelliant i wneud cais am y swydd hon.

  Sicrhewch fod eich cais yn cael ei e-bostio at response@peridotpartners.co.uk gan nodi “Coleg Penybont – Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol” yn y maes pwnc.

  I gael rhagor o wybodaeth am y rôl, neu i drefnu trafodaeth gyfrinachol, cysylltwch â’n hymgynghorwyr yn Peridot Partners:

  Dan Baxter | dan@peridotpartners.co.uk | 07939 994524

  Drew Richardson-Walsh | drew@peridotpartners.co.uk | 07739 364033

  Fel ymgynghoriaeth chwilio ar gyfer swyddi gweithredol blaenllaw yn y sector, rydym yn ymwybodol o ba mor bwysig yw creu prosesau recriwtio sy’n deg, yn gynhwysol ac yn rhydd o ragfarn. Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a datblygu proses sy’n gwerthfawrogi gwahaniaethau.

  Os oes gennych anabledd sy’n bodloni’r diffiniad a nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010, a’ch bod yn gallu dangos eich bod yn bodloni’r meini prawf ‘hanfodol’ a ddisgrifir ym manyleb y person, rhowch wybod i ni.

  Os ydych yn cael unrhyw anawsterau technegol neu hygyrchedd wrth wneud cais, os oes angen help arnoch i wneud cais, neu os oes gennych unrhyw anghenion cymorth ychwanegol i’w hystyried fel rhan o’r broses gyfweld a dethol, rhowch wybod i ni.

  Mae prosesau dethol recriwtio yn seiliedig ar dystiolaeth o gymhwysedd a nodir ym manyleb y person ac mewn perthynas â’n gwerthoedd.

  Amserlen:

  Dyddiad cau: 9 a.m. Monday 8th January 2024
  Hysbysu ymgeiswyr o’r canlyniad: Thursday 18th January 2024
  Cyfweliadau cam cyntaf: Thursday 25th January 2024
  Cyfweliadau ail gam: Thursday 1st February 2024


  Monitro Cyfleoedd Cyfartal

  Mae Peridot a Choleg Penybont wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth. Er mwyn ein helpu i godi ymwybyddiaeth a chefnogi diwylliant sy’n amrywiol ac sy’n cydnabod ac yn datblygu potensial pawb, mae angen i ni werthfawrogi proffil yr ymgeiswyr sy’n ymgeisio am swyddi. Byddwn yn anfon arolwg monitro cydraddoldeb atoch adeg cael eich cais, yn ystod y cyfnod cyfweld ac adeg y lleoli. Pwrpas hyn yw sicrhau bod ein prosesau’n parhau i fod yn gynhwysol ac yn deg, a rhoi data pwysig i ni i’n helpu i arddangos ein heffaith. Bydd y wybodaeth yn cael ei thrin yn gyfrinachol ac yn ddienw ac fe fydd yn ein helpu i gefnogi ein hymrwymiad i arferion recriwtio teg. Bydd yr holl wybodaeth a ddarperir yn cael ei chadw’n gwbl gyfrinachol ac ni chaiff ei rhannu ag unrhyw un, yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data 2018 a lansiwyd ar 25 Mai 2018. Nid yw’r wybodaeth a ddarperir yn rhan o’r broses benderfynu ac ni fydd yn effeithio eich cais.


  Polisi Prosesu, Diogelu a Phreifatrwydd Data

  Trwy lenwi’r ffurflen i weld y dudalen hon, neu os cawsoch fynediad i’r dudalen hon drwy wahoddiad e-bost, bydd Peridot Partners wedi prosesu eich gwybodaeth bersonol. I gael rhagor o wybodaeth am weithgareddau prosesu data Peridot Partners a’ch hawliau, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd.

  You might also be interested in: