Home / Roles / Chief Executive Officer | Pembrokeshire Association of Voluntary Services (PAVS)

Chief Executive Officer Pembrokeshire Association of Voluntary Services (PAVS)

Join the charity deeply embedded in the community, Pembrokeshire Association of Voluntary Services (PAVS), as its next Chief Executive Officer, to continue its excellent work with the local voluntary sector across Pembrokeshire.

 • Location: Hybrid / Pembrokeshire
 • Salary: £50,000 - £55,000 (Up to £8,000 support with relocation)
 • Closing date: CLOSED FOR APPLICATIONS

Who we are.

Pembrokeshire Association of Voluntary Services (PAVS) is the County Voluntary Council for Pembrokeshire supporting the third sector in Pembrokeshire.

We exist to ensure there are sustainable voluntary groups and active volunteers creating thriving, inclusive, and connected communities across Pembrokeshire.

Our charity is deeply embedded in the local community, and we pride ourselves on connecting people both with causes they could support, as well as services that help to support them.

We provide advice and support for organisations in the region, and we influence and advocate on their behalf locally and nationally.

About the role.

Our outgoing Chief Officer has provided us with 20+ years of excellent service, and we are now seeking a new Chief Executive to lead us through our next exciting phase.

It’s a wonderful time to join us. We benefit from an excellent team which has a blend of experience and fresh perspectives.

We have a healthy pipeline of projects and funding streams which enable us to deliver a diverse range of projects. We also currently benefit from an excellent reputation based on our impactful work locally and nationally.

We are looking for a Chief Executive who can continue to grow our profile and positive reputation.

To us, this means continuing our excellent work with the local voluntary sector, enhancing our growing presence in the health and social care sector and building new partnerships with the private sector locally.

Who we are looking for.

It will be important that our next Chief Executive is an excellent communicator, with a desire to actively build partnerships within the community.

Whilst we currently have a diverse stream of different funders, many of our funders work on annual agreements.

It will be essential that our Chief Executive has significant experience of generating income for organisations and delivering excellent performance on projects.

We are open to supporting an ambitious and aspiring leader in their first Chief Executive position.

Pembrokeshire is a place where the beauty of nature meets the warmth of community, offering a quality of life that’s hard to find elsewhere. We are pleased to be able to support candidates seeking to relocate to Pembrokeshire and can discuss a relocation package.

We are also open to candidates seeking to work flexibly / hybrid. Though, we do note that visibility with our team, within the community and across the region will also be important, especially within an induction phase.

Diversity, equity and inclusion are important to us. We welcome all candidates to consider this role, especially those who are from communities traditionally under-represented in leadership. We are open to discussing any barriers that might exist and will remove them where possible.

The future is full of opportunities to seize and challenges to overcome — exciting times for the right person!

Benefits of working with PAVS.

 • Travel: Business mileage is paid at 45p per mile.
 • Superannuation: The post will attract an employer contribution of 5% of annual salary to the NEST approved pension scheme.
 • Annual Leave: 25 days per annum + 8 days public bank holidays (rising to 30 days per annum after 5 years).

For further information about the role, or to arrange a confidential discussion, please contact our advising consultant at Peridot Partners:

Bill Yuksel bill@peridotpartners.co.uk | Book an appointment | 07801 897063

Bill-Yuksel-Student-Unions-Business-Manager-Peridot-Partners

If you would like to know more about this role please contact Bill Yuksel

View profile

Trosolwg

Prif Weithredwr

CGGSB – Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro

Cyflog: £50,000 – £55,000

Lleoliad: Sir Benfro / hybrid (hyd at £8k o gymorth gydag adleoli)

 

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) yw’r  Cyngor Gwirfoddol ar gyfer Sir Benfro, i gefnogi’r trydydd sector yn Sir Benfro.

Rydym yn bodoli i sicrhau bod grwpiau gwirfoddol cynaliadwy a gwirfoddolwyr gweithgar yn creu cymunedau ffyniannus, cynhwysol a chysylltiedig ar draws Sir Benfro.

Mae ein helusen wedi’i gwreiddio’n ddwfn yn y gymuned leol ac rydym yn ymfalchïo mewn cysylltu pobl ag achosion y gallent eu cefnogi, yn ogystal â gwasanaethau sy’n helpu i’w cefnogi. Rydym yn darparu cyngor a chefnogaeth i sefydliadau yn y rhanbarth, ac rydym yn dylanwadu ac yn eirioli ar eu rhan yn lleol ac yn genedlaethol.

Mae ein Prif Swyddog ymadawol wedi darparu 20+ mlynedd o wasanaeth rhagorol i ni, ac rydym nawr yn chwilio am Brif Weithredwr newydd i’n harwain drwy ein cyfnod cyffrous nesaf.

Mae’n amser gwych i ymuno â ni. Rydym yn elwa o dîm rhagorol sydd â chyfuniad o brofiad a safbwyntiau ffres. Mae gennym gyflenwad iach o brosiectau a ffrydiau ariannu sy’n ein galluogi i gyflawni ystod amrywiol o brosiectau. Rydym hefyd yn elwa ar hyn o bryd o enw da rhagorol yn seiliedig ar ein gwaith effeithiol yn lleol ac yn genedlaethol.

Rydym yn chwilio am Brif Weithredwr a all barhau i dyfu ein proffil a’n henw da cadarnhaol. I ni mae hyn yn golygu parhau â’n gwaith rhagorol gyda’r sector gwirfoddol lleol, gwella ein presenoldeb cynyddol yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol a meithrin partneriaethau newydd gyda’r sector preifat yn lleol.

Bydd yn bwysig bod ein Prif Weithredwr nesaf yn gyfathrebwr rhagorol, gydag awydd i adeiladu partneriaethau o fewn y gymuned.

Er bod gennym ffrwd amrywiol o gyllidwyr gwahanol ar hyn o bryd, mae llawer o’n cyllidwyr yn gweithio ar gytundebau blynyddol. Bydd yn hanfodol bod gan ein Prif Weithredwr brofiad sylweddol o gynhyrchu incwm i sefydliadau a chyflawni perfformiad rhagorol ar brosiectau.

Rydym yn barod i gefnogi arweinydd uchelgeisiol a phrofiad blaenorol fel Prif Swyddog neu unigolyn ac uchelgais l mgymeryd a’i swydd gyntaf fel Prif Weithredwr.

Mae Sir Benfro yn fan lle mae harddwch natur yn cwrdd â chynhesrwydd cymuned, gan gynnig ansawdd bywyd sy’n anodd ei ddarganfod mewn mannau eraill. Rydym yn falch o allu cefnogi ymgeiswyr sydd am adleoli i Sir Benfro a gallwn drafod pecyn adleoli.

Rydym hefyd yn agored i ymgeiswyr sy’n ceisio gweithio’n hyblyg / hybrid. Er ein bod yn nodi y bydd gwelededd gyda’n tîm, o fewn y gymuned ac ar draws y rhanbarth hefyd yn bwysig, yn enwedig o fewn cyfnod sefydlu.

Mae Amrywiaeth, Tegwch a Chynhwysiant yn bwysig i ni, rydym yn croesawu pob ymgeisydd i ystyried y rôl hon, yn enwedig y rhai sy’n dod o gymunedau a dangynrychiolir yn draddodiadol mewn arweinyddiaeth. Rydym yn barod i drafod unrhyw rwystrau a allai fodoli a byddwn yn cael gwared arnynt lle bo modd.

Manteision gweithio gyda PAVS.

 • Teithio: Telir milltiroedd busnes ar 45c y filltir.
 • Pensiwn: Bydd y swydd yn denu cyfraniad cyflogwr o 5% o gyflog blynyddol i gynllun pensiwn cymeradwy NEST.
 • Gwyliau Blynyddol: 25 diwrnod y flwyddyn + 8 diwrnod o wyliau banc cyhoeddus (yn codi i 30 diwrnod y flwyddyn ar ôl 5 mlynedd).

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl, neu i drefnu trafodaeth gyfrinachol, cysylltwch â’n hymgynghorydd cynghori yn Peridot Partners:

Bill Yuksel | bill@peridotpartners.co.uk |Trefnwch apwyntiad | 07801 897063

Welcome from PAVS

Welcome from the Chair of the Board of Trustees

Thank you for showing an interest in this exciting opportunity to shape the future of PAVS.

PAVS is a delivery partner within Third Sector Support Wales (TSSW) which comprises 19 CVCs and Wales Council for Voluntary Action (WCVA).

As a CVC, we receive an element of core funding from Welsh Government to deliver a range of specified services around 4 pillars of activity – volunteering, sustainable funding, good governance, and influencing & engagement.

TSSW is the recognised third sector intermediary infrastructure in Wales and in this role, you will be pivotal in working with partners to evidence need, inform policy and influence practice at a national level.

PAVS was established 26 years ago as the County Voluntary Council (CVC) for Pembrokeshire and plays a vital role in supporting voluntary and community groups, social enterprises, volunteers, communities and individuals across the County.

You will provide strategic direction, working closely with a range of partners to develop active, resourceful, connected, and sustainable communities where people can live well. On a regional and national basis, your influence and relationship skills will be the voice of local voluntary and community groups and volunteers.

PAVS Board is committed to a 5-year strategic plan setting out our mission, values and objectives. Some key themes from the strategy involve developing closer relationships with the private sector, exploring options around expanding our membership base, and being visible leaders and advocates for the sector. In the context of service delivery and sustainable funding, the Board is keen to explore these objectives and will look to you for assurances through monitoring delivery and impact.

PAVS is a thriving charity to work for, with an excellent reputation. The development of a Connected Communities programme which involves the Pembrokeshire Community Hub is testament of the great staff ethic and their values which are at the heart of service delivery. Your role will provide leadership to drive forward campaigns involving key issues such as the cost of living crisis, community support for refugees, digital inclusion, and volunteering.

This is a unique opportunity to make a difference! If you believe you have what it takes to lead PAVS and play a significant role in shaping and supporting communities in this wonderful County with its beautiful natural environment and national coastal park, I will be delighted to hear from you.

Claire Incledon
PAVS Chair

A word from PAVS Chief Officer

Thank you for your interest in taking over from me as Chief Officer of PAVS.

On 1st April 2024, I will have been at PAVS for 20 years having joined in 2004 as a Senior Training Officer on an 18-month contract. Somehow, I ended up taking over as Chief Officer in 2008 when the previous incumbent retired, and here I am in 2024 preparing for retirement in August when I reach pensionable age — and looking back with considerable pride on what has been achieved during my period of leadership.

Of course, whilst I can say I am proud of what has been achieved, I cannot take all the credit. It is definitely a team effort – and I cannot speak highly enough of the brilliant team we have here. PAVS is blessed with a loyal team of experienced, skilled, creative, and hard-working staff who are 100% committed to helping groups and individuals to be the best they can. They are also great fun to work with, so you can expect lots of laughs – and lots of cake!

You will also be supported by a strong Board and I am pleased to say that PAVS has an excellent reputation locally, so you can expect a warm welcome from voluntary and community groups and statutory partners. The same is also true at a regional and national level. CVC Chief Officers meet informally outside the formal Third Sector Support Wales governance structures and provide a strong peer support network. You will enjoy meeting them, and they will be generous in their advice and support as you settle into the role.

There are definitely challenges ahead. Like everywhere else in the UK, statutory partners are facing unprecedented cuts to their budgets and non-statutory services are under threat. However, with threats come opportunities – opportunities to shift power to communities, for voluntary groups to take on the running of community assets, for volunteers to step forward and help others, and for social enterprises to provide commissioned services. PAVS is well placed to help with all of this.

I hope you are encouraged by these few words to apply for my post. I can highly recommend it!

Sue Leonard
PAVS Chief Officer

About us.

So what does PAVS do?

PAVS provides information, advice, training, and support to anyone involved in charitable, voluntary or social enterprise organisations and activity across Pembrokeshire.

Our core services are set down in a nationally agreed framework, and include support for volunteering, sustainable funding, governance, and influencing and engagement.

In addition, PAVS runs a Connected Communities programme which includes managing the Pembrokeshire Community Hub, and a team of Community Connectors, working across the County to improve individual and community well-being.

The work of PAVS is varied, from delivering grant funded projects with specific aims such as the Keep Warm Keep Well programme, to delivery of collaborative activities such as Pembrokeshire Community Hub and administering grant schemes for voluntary and community groups.

Other activities in the PAVS portfolio include offering support to people wishing to start up or develop a social enterprise, and supporting families, communities, and businesses to become Dementia Friendly.

You can find out more about our work on the PAVS website and by reading the report of the Trustees included in the annual accounts.

PAVS also works with public and private sector partners and has a key role in providing a voice for the sector in Pembrokeshire at a local, regional, and national level, making sure that decision makers in local authorities and Welsh Government are informed about the challenges and opportunities in our local communities.

What does the future look like?

The Board wishes to appoint a person who will embed and deliver the PAVS vision and priorities as set out in our new 5-year strategy.

As Chief Officer, you will lead the PAVS team in the delivery of our stated strategic commitments:

 1. Working with other organisations – building relationships, collaborating, co-producing solutions to difficult issues
 2. Facilitating and enabling the third sector to do what they aspire to do
 3. Understanding and championing volunteering to enhance community life
 4. Developing a positive and constructive relationship with the private sector
 5. Broadening our membership base and strengthening the voice of the sector
 6. Using our regional entity to generate income from new sources
 7. Working in a sustainable way that protects the environment for future generations
 8. Being fair, inclusive, and accessible in all that we do

The vision of the multi-agency and cross-sector Pembrokeshire Strengthening Communities partnership is to create active, resourceful, connected, and sustainable communities where people can live well.

Voluntary and community groups and social enterprises have a key role to play in delivering this vision, but they need investment and support – and this is where PAVS comes in.

The future is full of opportunities to seize and challenges to overcome — exciting times for the right person!

Further background information.

Pembrokeshire Association of Voluntary Services (PAVS) is the County Voluntary Council (CVC) for Pembrokeshire and provides a range of services to support the development of voluntary and community groups across the County.

The Association has been established as the County Voluntary Council for Pembrokeshire. It promotes any charitable purpose for the public benefit of the community and, in particular, the advancement of education, the protection of health and the relief of poverty, distress and sickness. Its membership is made up of voluntary and community groups and social enterprises (collectively known as “the third sector”) operating in Pembrokeshire.

In its work, the Association promotes and organises co-operation in the achievement of these aims and to that end, it brings together representatives of the third sector organisation and statutory authorities within Pembrokeshire.

As a member of Third Sector Support Wales[1], PAVS receives an element of core funding from Welsh Government to:

 • ·Deliver generic development and funding support to voluntary and community groups and social enterprises.
 • ·Provide a comprehensive volunteering service.
 • ·support the engagement of the sector in local and regional strategic planning and service delivery partnerships.

[1] A Wales-wide partnership of 19 County Voluntary Councils and Wales Council for Voluntary Action (WCVA). TSSW receives an element of core funding from Welsh Government.

This has resulted in PAVS employing a team of locality-based Community Connectors, as well as offering support for informal volunteering and community-led action.

PAVS is also the lead partner in the multi-agency Pembrokeshire Community Hub, which was formally launched in its current format in June 2022.

PAVS currently employs 25 staff. The organisation is structured across four teams – Third Sector Support, Policy and Engagement, Connected Communities, and Business Services.

The Chief Officer leads the organisation, working closely with the senior management team and the Board of Trustees, whilst also engaging with a broad range of partners in the statutory, third and private sectors.

The Association has an annual income of around £2million — the majority of which is restricted for a specific purpose, including grant distribution to the sector.

Unrestricted (core) funding comes from Welsh Government, Pembrokeshire County Council, and income generated by management fees, membership subscriptions, chargeable services, premises lettings, etc.

As at 31st March 2023, PAVS had unrestricted reserves of £409,080. Full details of PAVS audited accounts and report of the Trustees can be accessed via the PAVS website, Charity Commission and Companies House websites.

PAVS works very closely with the CVCs in Ceredigion (CAVO) and Carmarthenshire (CAVS). The three West Wales CVCs have set up a jointly owned company that is designed to become a trading arm, delivering contracts, offering chargeable services, and providing shared services. Any surpluses generated by the company will be distributed to its members, namely PAVS, CAVO and CAVS.

The Memorandum and Articles of Association for the new company (Enable3 Ltd/Galluogi3 Cyf) have been finalised, although the entity is not yet operational.

PAVS currently uses Sage Line 50 accounting software, allocating department, project and nominal codes to keep track of restricted and unrestricted income and expenditure and produce finance reports for funders.

Work is in hand to move to Xero accounting software from 1st April 2024. Excel is currently used to produce budgets and quarterly reports for the Board. Office 365/Microsoft Teams is used across the organisation.

External accountancy support is being commissioned to support the finance function, including the preparation of quarterly management accounts and year-end work.

PAVS office base is located at 36/38 High Street, Haverfordwest SA61 2DA. The building is held on a 25-year full repairing lease, which has around 4 years left to run. The terms of the lease permit PAVS to offer space to tenants and hire rooms out for ad hoc meetings, etc. There are currently 3 tenants sharing the PAVS building. The Community Hub is also housed within the premises.

PAVS has recently been re-branded, and a new website was launched as part of this work. A cross-organisational group has been established to co-ordinate social media posts, with the Business Operations Manager taking a lead on the management of the main PAVS social pages. This is an area of work that needs ongoing co-ordination and direction.

PAVS currently holds the Green Dragon Level 2 Environmental Standard. Investors in Carers Awards are also held by the Community Connectors team.

The Board of PAVS is made up of 7 elected trustees, nominated by member organisations and elected at the AGM. The elected members appoint 3 trustees, namely the Chair, Vice Chair and Trustee with special responsibility for finance.

Pembrokeshire County Council also nominate a special advisor to the Board, given their role as a key partner and core funder. Trustees can serve for a maximum of 9 years, subject to being re-elected at the AGM.

The Board meets every 6-8 weeks, with four meetings designated as business meetings, and other meetings assigned for special purposes/themes of work.

The Business Operations Manager provides governance support to the full Board. The Chief Officer holds regular meetings with the Chair, and reports to the Board on performance, finance, governance, risk, and progress towards strategic priorities.

Why we like working at PAVS.

Mae gweithio fel aelod o dim PAVS fel gweithio mewn busnes teuluol. Mae’r awyrgylch yn groesawgar, cydweithwyr caredig cefnogol ac oriau gwaith hyblyg. O’r funud dechreuais I gyda’r cwmni rwyf wedi cael cefnogaeth I ddatblygu yn broffesionol heb son am gefnogaeth personol pan mae bywyd wedi bod yn annodd. Mae pob tim yn barod I gefnogi ei gilydd ac o ganlyniad mae trysorfa o wybodaeth ar gael I ni I sicrhau bod grwpiau ac unigoliolion yn derbyn y gefnogaeth orau posib.

Yn fy swydd teimlaf fy mod yn cael y cyfle I uno rhai o fy sgiliau cyfathrebu er mwyn llenwi r bychau mewn gwasanaethau yn enwedig yng ngogledd y sir.

Rwy’n cael boddhad mawr o weithio gyda bobl yn y gymuned ac mae’n hyfryd gallu trosglwyddo gwybodaeth a chefnogaeth a gweld bobl yn elwa drwy gysylltu a’I cymuned, gwirfoddoli neu gwella ei iechyd meddwl.

Fel gyda bob swydd mae yna heriau ond mae gwybod fod tim cryf o bobl tu ol I chi yn golygu nad ydych byth ar ben eich hun er bod natur y swydd yn golygu ein bod allan yno ar ein penau ein hunan.

Mae popeth yn cael ei wneud I sicrhau ein bod fel staff yn hapus yn iach, ac yn cael cefnogaeth o’r radd flaenaf I gyflawni ein gwaith ac I greu gweithle gefnogol gyfeillgar. Mae nifer health o’r staff wedi bod yn rhan o’r tim ers blynyddoedd ac mae hynny’n siarad cyfrolau.


Being a member of PAVS is like working in a family business. The atmosphere is welcoming, with kind and supportive colleagues and flexible working hours. From the moment I started with the company I have had support to develop professionally, not to mention personal support when life has been difficult. Each team is ready to support each other and as a result there is a treasure trove of information available for us to ensure that groups and individuals receive the best possible support.

In my job, I feel that I have the opportunity to use some of my communication skills in order to fill the gaps in services especially in the north of the county.

I get great satisfaction from working with people in the community and it’s wonderful to be able to pass on information and support and to see people benefit by connecting with their community, volunteering or improving their mental health.

As with every job there are challenges but knowing that there is a strong team of people behind you means that you are never alone even though the nature of the job means that we are sometimes out there on our own.

Everything is done to ensure that we as staff are happy and healthy, and receive first class support to carry out our work and to create a supportive and friendly workplace. A healthy number of the staff have been part of the team for years and that speaks volumes.

Nia George, Community Connector

I have worked at PAVS for over 20 years and l can honestly say that every role I have held here has been an education and, has connected me with some of Pembrokeshire’s most interesting people. I cannot imagine working elsewhere!

Lee Hind, Pembrokeshire Community Hub Manager

PAVS has been so supportive to me over the years, both professionally and in my personal life. I have been encouraged to take on new tasks and have been able to access training to support me in my role. There is always something new and different happening and the team are so innovative, there is never a dull moment. I am so proud to work for PAVS.

Louise Wilkinson, Volunteering Development Officer

I joined PAVS just over 2 years ago and have flourished personally and professionally. I love working in an environment that recognises my individual strengths and encourages growth and drive, but somehow PAVS have got it right. A perfect blend of autonomy and support.

Mandy Lawrence, Community Connector

‘I have been with PAVS for almost a year, and in that time been made to feel very welcome and as if I’ve been part of the team for many years. I am actively supported both professionally and personally, with opportunities for further skills development readily available and encouraged as well.’

Maudie Hughes, Business Operations Manager

‘PAVS is a lovely place to work.  One of the best things about PAVS is the staff team. Everyone cares about what they do and about each other. The management team are very supportive, approachable and kind. The flexible ethos surrounding work practices mean that it is easy to juggle work, family and caring commitments.’

Louise Raine-Lower, Business Services Officer

I have been working at PAVS for 10 years now and I really enjoy working here because I feel part of the team. I genuinely like everyone that I work with and I also feel that everyone has each other’s backs, we will pull together to help each other out both in a work and personal way.

I am proud to say to people that I work at PAVS – I think that it has a good reputation and people respond positively from hearing that is where I work. In the time I have been here I have seen several people leave (due to funding changes or life changes) but then come back again as they know it is a good place to work.

Julie Campbell, Community Connector

We understand that different members of the community have different access needs and have made some modifications to the way we do business to accommodate people from diverse communities and abilities. We offer the following amenities:

 • Step-free access to the building, all key meeting rooms and bathrooms, and an accessible workstation.
 • Accessibility dogs are welcome.
 • Interviews can be held in meeting rooms that support hearing loops.
 • Papers and materials can be presented in different formats.
 • A sign language interpreter can be accessed for interviews.
 • Working patterns and locations can be adjusted.

Applicants with a disability are invited to contact us in confidence at any point during the recruitment process to discuss steps that could be taken to overcome operational difficulties presented by the role, or if any adjustments or support are required regarding the recruitment process.

Further Information

PAVS offers step free access to the building, a ground floor workspace and accessible ground floor toilet. At present, our ground floor meeting room is occupied by a tenant organisation but arrangements can be made to book this room when required. The room will become fully available to PAVS later this year when the tenant has moved to new premises.

Approximately 25% of our staff team have been supported by the Access to Work scheme, with a range of adjustments made and provided including specialist chairs, workstations, and software.

Several of our team members are neurodiverse individuals, and around 20% of the workforce are unpaid carers. We provide 5 days paid care leave a year where required, and our flexible working policy is also able to provide additional support for staff needing to make adjustments due to care or family commitments. We have an Employee Assistance Programme available for all staff which offers a range of additional support including access to counselling services.

We are a Disability Confident Committed Employer, hold a Dementia Friendly award, and two Investors In Carers Awards.


For further information about the role, or to arrange a confidential discussion, please contact our advising consultant at Peridot Partners:

Bill Yuksel bill@peridotpartners.co.uk | Book an appointment | 07801 897063

  To access a full job description and application details,
  please fill out the form below.

  YesNo
  YesNo

  Thank you for your interest in this role. Please download the Job Description and Person Specification which is available in English or Welsh.

  To formally apply, please submit a CV and supporting statement (ideally maximum 2 sides of A4 each) that clearly outlines your suitability for the role against the criteria provided in the person specification, including your interest and motivation in applying for this position.

  Please ensure that your application is emailed to response@peridotpartners.co.uk inserting “PAVS – Chief Executive Officer” into the subject field.

  For further information about the role, or to arrange a confidential discussion, please contact our advising consultant at Peridot Partners:

  Bill Yuksel bill@peridotpartners.co.uk | Book an appointment | 07801 897063

  As a sector-leading executive search consultancy, we know the importance of creating recruitment processes which are fair, inclusive and free from bias. We are committed to promoting equality and diversity and developing a process that values differences.

  If you have a disability that meets the definition set out in the Equality Act 2010, and you can show that you meet the ‘essential’ criteria described in the person specification, please let us know.

  If you experience any technical or accessibility difficulties, need help making an application, or have any additional support that needs to be considered as part of the interview and selection process, please let us know.

  Recruitment selection processes are based on evidence of competence stated in the person specification and in relation to our values.

  Timetable

  Closing date: 9 a.m. Monday 8th April 2024
  Candidates informed of outcome: Thursday 11th April 2024
  First stage interviews: Thursday 18th and Friday 19th April 2024
  Second stage interviews: Monday 29th April 2024


  Equal Opportunities Monitoring

  Peridot and PAVS are committed to promoting equality and diversity. To help us raise awareness and support a culture that is diverse and recognises and develops the potential of all, we need to appreciate the profile of candidates who apply for positions. We will send you an equality monitoring survey at the point of receiving your application, in the interview phase and at the time of placement. This ensures that our processes remain inclusive and equitable throughout, and provides us with important data to help us showcase our impact. The information will be treated confidentially and anonymously and will help us to support our commitment to fair recruitment practices. All information provided will be held in the strictest confidence and will not be shared with anyone, in line with the Data Protection Act 2018. The information provided does not form part of the decision-making process and will not affect your application.


  Data Processing, Protection and Privacy Policy

  By completing the form to view, or if you have access to this page from an email invitation, Peridot Partners will have processed your personal information. For more information about Peridot Partners’ data processing activities and your rights, please read our Privacy Policy.

  You might also be interested in: